HD İskender

KVKK Metni

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

HD Restaurant İşletmelerı Gıda Turizm İnşaat Tıcaret Ve Sanayi A.Ş. (“Şirket” ) olarak ürün ve hizmetlerimizi en iyi şekilde sunabilmek bizim için büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda veri sorumlusu sıfatıyla elde ettiğimiz kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, HD İskender tarafından sunulan ürün, hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber, Şirketimiz tarafından ürün ve hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesini sağlamak maksadıyla işlenmektedir.

HD İskender olarak, kimlik ve iletişim bilgileriniz, ödeme verileriniz, görsel verileriniz gibi genel veya iletmeniz halinde özel nitelikli kişisel verileriniz;
Şubelerimizde veya paket servis aracılığıyla ürün ve/veya hizmetlerimizin sunulması,
Siparişlerin alımı, iptali veya yerine getirilmesi işlemlerinin yönetilmesi,
Ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
Talep ve şikâyetlerin yönetilmesi,
Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
İş faaliyetlerimizin yürütülmesi ve iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
Bilgi ve veri güvenliğinin temini, bilgi sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması,
Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin iyileştirilmesi için gerekli çalışmaların yürütülmesi, raporlama, analiz, iç kontrol, denetim, inceleme, soruşturma çalışmalarının yapılması,
Güvenliğin sağlanması amacıyla iş yerlerimizde (şubeler dahil) kamera kayıtlarının alınması,
Resmi kurum ve kuruluşların taleplerinin yerine getirilmesi ve Şirketimize iletilen kararların uygulanması,
Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
Şirketimizin faaliyetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, mevzuata ve Şirket’in bünyesinde bulunduğu grup şirketlerinin politika ve prosedürlerine uyum sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeple sınırlı olarak resmi kurum ve kuruluşlara, Şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcılarına, güvenlik şirketleri dahil firmalara, işbirliği içinde bulunulan firmalara, danışmanlara, Şirket’in bünyesinde bulunduğu grup şirketlerine aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen sözleşmenin ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı ve bu sebeplerle sınırlı olarak doğrudan sözlü veya yazılı olarak tarafınızdan iletilen bilgilerden, telefon, e-posta vb. kanallar ile iletilen bilgilerden, paket servis için aramalarınızdan ve kamera kayıtları aracılığıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanabilmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Konusundaki Haklarınız

Kanun kapsamında kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep etme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme; bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme; kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme; haklarınızın olduğunu da hatırlatmak isteriz.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı www.hdiskender.com adresinde yer alan “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

Spine Tower, Büyükdere Caddesi No:243 Kat:9, Maslak – Sarıyer / İstanbul / Türkiye adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya

Şirket’in kayıtlı elektronik posta adresine (KEP) (hdrestaurant@hs03.kep.tr); veya

Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin kvkk@hdholding.com adresine; veya

Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, KVK Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Şirket, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır.